Lidmaatschap - Scouting St. Jan Baptist (Scouting Heerlen)

“SponsorKliks,
Ga naar de inhoud

Lidmaatschap

Informatie > Voorwaarden
Voorwaarden voor het lidmaatschap bij  groepsvereniging  Scouting St. Jan Baptist  (Scouting Heerlen)  versie  011215

Activiteitenjaar en beëindiging

01. Bij ondertekening van het ledenmutatieformulier gaat ondergetekende akkoord met deze voorwaarden voor het lidmaatschap bij  groepsvereniging  Scouting St. Jan Baptist  (Scouting Heerlen);

02. Er is sprake van een lidmaatschap wanneer er daadwerkelijk 1 maand of meer deel genomen is aan de activiteiten van de groepsvereniging Scouting St. Jan Baptist. Hierdoor bestaat er automatisch een overeenkomst tussen de groepsvereniging  en de ouders/wettelijke vertegenwoordigers van het lid, ongeacht of er (nog) geen ledenmutatie-formulier is/wordt getekend;

03. Scouting St. Jan Baptist kent een lidmaatschap van minimaal 5 jaar waarvoor geen contributie verschuldigd is en het activiteitenjaar waarvoor een activiteitenbijdrage dient te worden betaald;

04. Het lidmaatschap  wordt afgesloten voor een standaard periode van minimaal 5 jaar;

05. Het activiteitenjaar  loopt van 1 januari tot en met 2 januari van het opvolgende jaar met een stilzwijgende verlenging van telkens 1 jaar;

06 . Er geldt  voor het activiteitenjaar  een opzegtermijn van  4  maanden (vóór 1 september). Opzegging dient vóór het begin van het nieuwe scoutingjaar (scoutingjaar loopt van 1 september tot 1 juli) te gebeuren ;

07 . De opzegging van het  activiteitenjaar  dient schriftelijk te gebeuren en dient gericht te zijn aan het  Bestuur van de groepsvereniging Scouting St. Jan Baptist, antwoordnummer 5072, 6400 WC te Heerlen. Een postzegel is niet nodig.   Een e-mail, een SMS of zoiets dergelijks wordt niet gezien als een schriftelijke opzegging;

08 . De  activiteitenbijdrage  voor de opvolgende jaren blijft  verschuldigd, zolang het  groepsbestuur  geen schriftelijke opzegging heeft ontvangen;

09 . De verschuldigde  activiteitenbijdrage  dient  vóór de betreffende periode voldaan te zijn;

10 . De activiteitenbijdrage wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld;

11. Een beperkte betalingsregeling is mogelijk. Dit kan schriftelijk bij het  groepsbestuur  via de speltak aangevraagd worden en is alléén dan mogelijk wanneer een machtiging tot automatische betaling is/wordt afgegeven;

Installatie en scoutfit

14. Ieder lid wordt binnen twee maanden geïnstalleerd;

15. Binnen het scoutfitprotocol wordt duidelijk aangegeven welke onderdelen door de leden zelf bekostigd worden en welke door de groep;

16. Alle leden dienen binnen twee maanden de scoutfit aan te schaffen volgens het scoutfitprotocol van de  groepsvereniging  Scouting St. Jan Baptist;

17. Alle leden zijn verplicht de scoutfit bij alle scoutingactiviteiten c.q. bijeenkomsten te dragen;

18. Het blauwe scouting T-shirt wordt altijd onder de blouse gedragen. Wanneer de temperatuur 20  graden of meer is kan volstaan worden in het dragen van het blauwe T-shirt. De staf geeft  aan wanneer  dit  het geval is;

Afmelding

19. Ieder lid dient zich, wanneer hij/zij verhinderd is, minimaal 24 uur voor het begin van de volgende opkomst door zijn/haar ouders bij de staf af te laten melden;

Kampen

20. De ouders zijn ervan op de hoogte dat de kampen een wezenlijk onderdeel van Scouting zijn, waarvan deelname van de leden door de groep zeer aangeraden wordt;

21. Het is niet toegestaan tijdens kampen een luchtbed breder dan 70 cm, te gebruiken. Een selfinflating matras  is verplicht ;

22. De ouders zullen zich bij aanmelding voor een zomerkamp of dat nu schriftelijk of mondeling gebeurd, houden aan het kampformulier met nummer 2223, waarin de voorwaarden tot deelname aan de kampen worden uiteengezet;

Activiteiten

23. Voor bepaalde activiteiten dient u zich in te schrijven. Bij gratis activiteiten kunt u een rekening krijgen wanneer u uw zoon en/of dochter opgeeft maar niet laat deelnemen. Een deelname aan een activiteit kan dan niet meer geannuleerd worden, aangezien de speltak afhankelijk is van de organiserende instantie waaraan de deelnamegelden voldaan dienen te worden. Ook bij ziekte dient u deze kosten te betalen;

24. Bij alle activiteiten die langer duren dan een normale opkomst dienen de leden, tenzij in een aankondiging van  een activiteit anders is aangegeven, een broodmaaltijd, drinken, en regenkleding in een rugzakje bij zich te hebben;

25. Iedereen is verplicht een regenjas tijdens opkomsten mee te nemen;

26. Bij achterstand in de activiteitenbijdrage heeft uw gezin geen recht op deelname aan de activiteiten welke door de Scouting St. Jan Baptistgroep worden georganiseerd. U loopt het risico dat uw zoon en/of dochter naar huis wordt gestuurd;

27. U geeft de groepsvereniging toestemming foto’s welke tijdens activiteiten worden genomen, zonder enige beperkingen te gebruiken voor PR doeleinden en neemt daarbij afstand van het portretrecht;

28. U geeft de medewerkers van Scouting St. Jan Baptist, binnen de gedragsregels van Scouting Nederland, toestemming al het noodzakelijke te doen dat zij voor uw zoon en/of dochter van belang achten op het moment dat zij dit nodig achten;

Diversen


29. Het is ten strengste verboden alcoholhoudende dranken, soft en of hard drugs te gebruiken;

30. Roken is in en om ons scoutinggebouw (incl. Jamboreepad), niet toegestaan.
Wij verzoeken alle bezoekers niet in de buurt van onze leden te roken.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu